آیکون واتساپ
TEL: 02155412101
انعطاف ساختار های سیم بکسل

انعطاف ساختار های سیم بکسل

سیم بکسل ها با ساختار مختلفی تولید میشوند که این ساختار طور مستقیم بر انعطاف آنها تاثیر گذار است. البته ساختار سیم بکسل بصورت موثر بر بسیاری دیگر از مشخصات مکانیکی آن از جمله مقاومت سایشی و تاب بالاخص در تولید سیم بکسل های نتاب نیز تاثیر می گذارد. باید در نظر داشت بافت و ساختار سیم بکسل دو مشخصه متفاوت می باشند که بافت تنها با چهار روش و یا بصورت تلفیقی از بافت استاندارد، سیل، وارینگتون و سیل میسر می باشد حال آنکه ساختار های سیم بکسل بسیار متنوع هستند. در زیر به بررسی برخی ساختار ها و انعطاف آنها می پردازیم.


TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation