آیکون واتساپ
TEL: 02155412101
تحلیل پدیده خزش سیم بکسل ها

تحلیل پدیده خزش سیم بکسل ها

تمامی سیم بکسل ها زمانیکه تحت تنش کششی و بار قرار می گیرند تغییر طول می دهند. اما بر حسب میزان بار و تنش این تغییر طول می تواند در ناحیه الاستیک و یا پلاستیک اتفاق افتد. در صورتیکه تنش کششی وارد شده بر سیم بکسل ها در محدوده WLL آنها باشد تغییر طول در ناحیه الاستیک اتفاق می افتد بدین معنا که با حذف بار وارده سیم بکسل به طول اولیه خود باز می گردد. این در حالی است که در صورتیکه میزان تنش کششی وارد شده بر سیم بکسل بالاتر از میزان WLL آن باشد تغییر طول در نایح پلاستیک اتفاق افتاده و پس از حذف بار سیم بکسل به طول اولیه خود باز نمی گردد که در این صورت گفته می شود سیم بکسل دچار خزش یا تغییر طول دائمی شده است.

مقایسه میزان خزش در سیم بکسل های ساختار مختلف

خزش یا تغییر طول دائمی سیم بکسل ها به شدت تحت تاثیر ترکیبات آلیاژی و تنسایل از یک سمت و ساختار از سمت دیگر می باشد. اغلب سیم بکسل های مغز کنفی با خزش بیشتری نسبت به سیم بکسل های مغز فولادی روبرو هستند. در میان ساختار های مختلف سیم بکسل باید گفت که سیم بکسل آسانسوری به سبب استفاده از گرید های پایین تر فولاد در تولید با خزش بسیار بالایی روبرو است. در واقع محدودیت در تنسایل سیم بکسل آسانسوری که به منظور جلوگیری از سایش چرخ موتور آسانسور می باشد سبب می شود که پدیده خزش سریعتر و بصورت محسوس تری در سیم بکسل های آسانسوری اتفاق بیافتد.

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation