آیکون واتساپ
TEL: 02155412101
انواع آبکاری های سطحی سیم بکسل ها

انواع آبکاری های سطحی سیم بکسل ها

آبکاری گالوانیزه سرد و گالوانیزه گرم

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | General Boxel Corporation