آیکون واتساپ
TEL: 02155412101

تخمین بار وارده بر اسلینگ های سیم بکسل

انتخاب سایز سیم بکسل، ساختار سیم بکسل، تعداد رشته های اسلینگ سیم بکسل و زوایای اتصال آنها امری بسیار فنی و نیازمند اطلاعات فنی و مهندسی بالایی است. در مجموع کل بار وارده بر اسلینگ های سیم بکسل از طرف بار اتصالی وارد می آید اما این بار الزاما برابر با وزن نیست و می تواند از کل وزن بار نیز فراتر رود. این میزان بار علاوه بر وزن به دو فاکتور دیگر نیز بستگی دارد که عبارتند از شتاب لیفتینگ بار توسط جرثقیل سقفی و ضربه در هنگام اتصال.

زمانیکه اسلینگ تک و یا چند شاخه سیم بکسلی به بار متصل می شود طبیعتا دارای یک فاصله حرکت بصورت آزاد است تا زمانیکه ارتفاع اتصال اسلینگ و جرثقیل به نقطه ای برسد که رشته های سیم بکسل در حالت تنش کششی قرار گرفته و نیرو به بار وارد شود. در این لحظه یک ضربه impact بر پیکر رشته و یا رشته های اسلینگ سیم بکسل وارد می آید. علاوه بر این تنها در صورتیکه جرثقیل سقفی با سرعت کاملا ثابت بار را جابجا کند کل بار وارد بر مجموع رشته های اسلینگ با وزن برابر است. در صورتیکه حرکت شتابدار بصورت تند شوند و کند شونده باشد این میزان بار از وزن بالاتر و یا پایین تر می آید.

زاویه اتصال رشته های سیم بکسل اسلینگ

بار های چند وجهی دارای ابعاد گسترده ای هستند و از این رو رشته های سیم بکسل اسلینگ بصورت گسسته بر روی بار اتصال پیدا می کنند. اولا انتخاب طول های مختلف و مناسب برای اسلینگ سیم بکسل عملا میسر نیست و از این رو بسته به شکل هندسی بار رشته های سیم بکسل تحت بار کششی برابری قرار نمی گیرند بگونه ای که حتی ممکن است یک رشته از اسلینگ بیش از 50% از کل بار را تحمل کرده حال آنکه رشته دیگر تحت حداقل نیروی کششی قرار گیرد.

مسئله دیگری که در تخمین بار اعمالی بر رشته های اسلینگ سیم بکسل می بایست مورد توجه قرار گیرد زاویه رشته های سیم بکسل پس از اتصال به بار با راستای قائم می باشد. هر اندازه رشته ای از اسلینگ با زاویه بیشتری نسبت به افق به بار متصل شده باشد مولفه نیروی وارد بر راستای سیم بکسل کاهش و آن رشته تحت نیروی کششی متری قرار می گیرد.

از آنجایی که عملا تخمین میزان دقیق نیروی وارد بر رشته های سیم بکسل اسلینگ میسر نمی باشد در اغلب کاربری های لیفتینگ با اسلینگ ها بالاخص در اتصالات اسلینگ های چند شاخه یک ضریب امنیت بالایی مانند 5:2 برای اتصال و در انتخاب سایز سیم بکسل اسلینگ اعمال می شود.

اسلینگ سیم بکسل

TEL : 02155412101
Fax : 02155405978
Email: info [at] boxelco.com
Web: www.boxelco.com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | General Boxel Corporation